Oto drugi rozdział książki „Jak zostać bogatym”. Bardziej naukowe podejście do prawa przyciągania…

Rozdział 2

Istnieje nauka zajmująca się badaniem procesu bogacenia się i jest to nauka ścisła, jak algebra czy arytmetyka. Istnieją określone prawa rządzące procesem osiągania majątności, a ktokolwiek je pozna i będzie postepował zgodnie z nimi, wzbogaci się z matematyczną pewnością.

Posiadanie pieniędzy i dóbr jest rezultatem robienia czynności w określony sposób, a ci, którzy to robią – celowo lub przez przypadek – bogacą się, podczas gdy ci, którzy nie robią rzeczy w ów określony sposób – bez względu na to jak wiele trudu w to włożą i jakie posiadają umiejętności – pozostaną ubodzy.

To prawo natury, ż e takie same przyczyny powodują jednakowe skutki, a zatem ka żdy mę żczyzna lub kobieta, którzy nauczą się robić rzeczy we właściwy sposób niezawodnie pomno żą swój majątek.

Prawdziwość powyż szego stwierdzenia pokazują nastepujące fakty: bogacenie się nie jest kwestią środowiska, bo gdyby tak było, wszyscy ludzie z
określonej okolicy stawaliby się zamoż ni. Wszyscy mieszkańcy danego miasta byliby bogaci, a wszyscy ludzie zamieszkujący inne miasto ż yliby w biedzie. Tak samo mieszkańcy jednego stanu pozostawaliby w dostatku, podczas gdy mieszkańcy sąsiedniego stanu cierpieliby ubóstwo.

Tymczasem wszędzie bogaci i biedni żyja obok siebie, w tym samym środowisku, nierzadko wykonują te same zawody. Kiedyś dwóch ludzi mieszka w tej samej okolicy, pracują w jednej branż y, a jeden z nich staje się bogaty, gdy drugi pozostaje biedny, to sytuacja ta pokazuje, że mo żliwość osiągnięcia bogactwa nie zależ y w istotnym stopniu od środowiska. Niektóre środowiska są z pewnością bardziej sprzyjające niż inne, ale jeśli zdarza się, ż e spośród dwóch ludzi działających w tej samej branż y i okolicy, jeden zdobywa majatek, a drugi jest biedny, to wniosek jest następujący: osiągnięcie bogactwa jest rezultatem działania w ściśle określony sposób. Ponadto, umiejętność działania we właściwy sposób nie jest związana wyłącznie z posiadaniem talentu, gdy ż wielu bardzo utalentowanych ludzi pozostaje w ubóstwie, a bogacą się ludzie mający talentu o wiele mniej.

Gdy poddamy analizie osoby, które osiągneły bogactwo, dojdziemy do wniosku, że pod każ dym względem są przeciętni, nie mają więcej talentu czy umiejętności od innych ludzi. Z całą pewnością nie wzbogacili się z powodu talentów czy umiejętności, których inni nie posiadają, lecz dlatego, ż e zdarzyło im się postępować w określony sposób. Bogacenie się to nie kwestia oszczędzania czy gospodarności. Ludzie skąpi nierzadko są biedni, podczas gdy rozrzutni często się bogacą.

Osiąganie majątku nie ma też związku z robieniem rzeczy, które inni zaniedbują, bo ludzie prowadzący interesy w tej samej branż y podejmują  niemal identyczne działania, jeden z nich mnoż y majatek, gdy drugi jest biedny i bankrutuje. Na podstawie powy ższych przesłanek musimy dojść do wniosku, ż e bogacenie się jest wynikiem robienia rzeczy w określony sposób.

Jeśli bogacenie się jest wynikiem działania w określony sposób i jeśli te same przyczyny wywołują takie same efekty, to każ dy mężczyzna czy kobieta postepujący we właściwy sposób osiągnie bogactwo – a konkluzja ta powstała na podstawie nauki ścisłej. Pojawia się pytanie, czy ten określony sposób nie jest na tyle trudny, ż e tylko nieliczni potrafiliby go zastosować. Na podstawie wcześniejszych rozważ ań moż emy stwierdzić, ż e tak nie jest (gdy weźmiemy pod uwagę wrodzone moż liwości).Zarówno ludzie utalentowani jak i beztalencia osiągają bogactwo; ludzie o niezwykłym intelekcie i pospolici durnie się bogacą, ludzie silni  pomnaż aja swój majątek, podobnie jak chorowici i słabi.

Pewien elementarny poziom umiejętności myślenia i rozumienia jest oczywiście niezbędny, jednak każ dy kto jest w stanie zrozumieć te słowa, bez wątpienia moż e się wzbogacić. Doszliśmy też do wniosku, ż e nie chodzi o środowisko. Do pewnego stopnia miejsce odgrywa role, bo trudno oczekiwać, ż e sukces przyniesie nam interes prowadzony w sercu Sahary. Osiąganie bogactwa oznacza konieczność robienia interesów z ludźmi i bycia tam, gdzie są ludzie, z którymi utrzymujemy kontakty handlowe, a jeśli są oni skłonni załatwiać z tobą określone sprawy tak jak ty tego oczekujesz, to oczywiście lepiej dla ciebie.

Ta zasada działa w odniesieniu do całego twojego środowiska. Jeśli ktokolwiek w twoim mieście jest w stanie zdobyć majątek, ty też moż esz to zrobić, a jeśli ktokolwiek w twoim stanie potrafi sie wzbogacić, przed tobą otwarte są te same mo żliwości.

I znów, nie chodzi tu o wybór jakiejś konkretnej branż y czy zawodu. Ludzie dorabiają się majątku w ka dżej bran ży i w każ dym zawodzie, podczas gdy inni wykonujący te same profesje sąsiedzi pozostają w ubóstwie. To prawda, ż e najlepsze wyniki osiągniesz działając w bran ży, którą lubisz,
która jest dla ciebie stosowna. Jeśli posiadasz jakieś dobrze rozwinięte talenty, bez wątpienia najlepiej sprawdzisz sie w biznesie, który ich wymaga. Podobnie najlepsze wyniki osiągniesz w biznesie dobrze dopasowanym do twojej okolicy: budka z lodami lepiej sprawdzi się w ciepłym klimacie, niż na Grenlandii, a połów łososi przyniesie lepsze efekty na północnym zachodzie USA ni ż na Florydzie, gdzie łososi po prostu nie ma.

Jednak, poza tymi ogólnymi zale żnościami, wzbogacenie się nie zależ y od tego, w jaki biznes się zaangaż ujesz, ale od tego czy nauczysz się postępować we właściwy sposób. Jeśli obecnie zajmujesz się biznesem i w twojej okolicy jesteś jedyną osobą w danej branż y, której się nie powiodło, to dlatego, ż e nie postępujesz w odpowiedni sposób, podczas gdy inni – jak najbardziej. Brak kapitału nie stanowi dla nikogo przeszkody w osiągnięciu bogactwa. To prawda, ż e posiadanie kapitału pozwala na łatwiejsze i szybsze zyski, ale przecież osoba posiadająca kapitał już przez sam ten fakt jest zamoż na – nie do niej więc odnoszą się rozważ ania, jak stać się bogatym. Bez względu na to jak jesteś biedny, jeśli zaczniesz działać w określony sposób, zaczniesz się bogacić i zaczniesz wchodzić w posiadanie kapitału. Zdobywanie kapitału jest częścią procesu osiągania zamożności – jego posiadanie jest jednym ze skutków postępowania we właściwy sposób.

Moż esz być najbiedniejszą osobą na kontynencie, moż esz być zadłuż ony po uszy. Moż esz nie mieć przyjaciół, wpływów ani środków, ani jeśli zaczniesz właściwie postępować, bez wątpienia będziesz się bogacił, ponieważ te same przyczyny muszą wywołać te same skutki. Jeśli nie masz kapitału, moż esz go zdobyć. Jeśli zajmujesz się niewłaściwym biznesem, mo żesz zaangaż ować się w ten odpowiedni dla ciebie. Jeśli okolica jest niesprzyjająca, moż esz ją zmienić. Mo żesz tego dokonać, gdy w obecnej firmie i w obecnym miejscu zamieszkania, zaczniesz postępować w sposób gwarantujący sukces. Musisz zacząć ż yc w zgodzie z prawami rządzącymi wszechświatem.